Спеціалізація зі спеціальності «Клінічна фармація»

 

Тривалість: 2 місяці (315 годин)

Метою здобуття спеціалізації є удосконалення професійних знань та навичок зі спеціальності «Клінічна фармація» з подальшою атестацією на визначення знань та практичних навичок з підтвердження фаху фармацевта-спеціаліста зі спеціальності «Клінічна фармація».

Передумови спеціалізації: 

 • повна вища фармацевтична освіта та первинна спеціалізація (інтернатура) зі спеціальності «Клінічна фармація» і відсутність практичної діяльності за спеціальністю «Кілінічна фармація» понад 3 роки;
 • повна вища фармацевтична освіта та первинна спеціалізація (інтернатура) зі спеціальності «Фармація» з освітньою програмою «Клінічна фармація» за дипломом.

Коротка анотація до спеціалізації: основними завданнями програми спеціалізації є набуття нових та оновлення набутих раніше знань, вмінь та навичок, заснованих на сучасних досягненнях фармацевтичних та медичних наук, поглиблення знань з основ клінічної медицини з актуалізацією на новітніх аспектах напрямків профілактики та лікування найбільш поширених захворювань, питаннях клінічної фармакології та фармації і фармацевтичного консультування пацієнтів та лікарів, чинного законодавства про клініко-фармацевтичну службу в закладах охорони здоров`я, фармакотерапевтичної комісії, відділу інфекційного контролю; процесів глобалізації у фармації та ролі фармацевта у впровадженні Стратегій ВООЗ та державної політики; чинного законодавства про регулювання обігу лікарських засобів та медичних виробів, у т.ч. за умов діджиталізації; управління персоналом, резервів підвищення ефективності праці, питань профілактики професійного вигоряння фахівців фармації; біофармацевтичних та медико-біологічних аспектів лікарських засобів; використання нанотехнологій у фармації, лікарських терапевтичних систем та інших інноваційних лікарських засобів; питань державної системи контролю якості лікарських засобів; законодавчого регулювання безпеки та якості імунобіологічних засобів, вакцин та препаратів природного походження; питанням надання домедичної допомоги постраждалим при невідкладних станах та за надзвичайних ситуацій.

Програма спеціалізації містить навчальні матеріли з п’яти основних курсів: «Клінічна фармакологія, клінічна фармація та фармацевтична опіка з основами клінічної медицини», «Управління та економіка фармації», «Фармацевтична технологія», «Якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів», «Фармація в умовах надзвичайних станів». Більшість навчального часу відведено опануванню основного курсу «Клінічна фармакологія, клінічна фармація та фармацевтична опіка», який містить низку навчальних тем зі змістом практичних завдань, виконання яких сприяє удосконаленню професійних компетенцій клінічних фармацевтів.

До курсу «Клінічна фармакологія, клінічна фармація та фармацевтична опіка з основами клінічної медицини» включені питання основ клінічної медицини з актуалізацією на новітніх аспектах напрямків профілактики та лікування найбільш поширених захворювань, питаннях клінічної фармакології та фармації (особливостей дії при наявності різних порушень та коморбідних станах, сумісності та взаємодії з іншими ліками, урахування хроно- та фармакогенетичних факторів, питання безпеки ліків) і фармацевтичної опіки пацієнтів та лікарів, чинного законодавства про клініко-фармацевтичну службу в закладах охорони здоров`я, формулярної системи, фармакотерапевтичної комісії, віддділу інфекційного контролю, адміністрування антимікробних препаратів;

застосування підходів доказової медицини, фармакоекономіки в обґрунтуванні раціонального вибору технологій охорони здоров`я.

У результаті опанування програми, Ви удосконалите професійні компетенції

 •  реалізовувати, аналізувати професійну діяльність на основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик для прийняття рішень, нести відповідальність за них; критично оцінювати результати роботи та робити висновки щодо її ефективності;
 •  враховувати дані аналізу соціально-економічних процесів в системі охорони здоров’я в Україні для фармацевтичного забезпечення населення; визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації ліків; 
 •  забезпечувати раціональне застосування лікарських засобів на основі даних доказової медицини з урахуванням фармакокінетичних та фармакодинамічних властивостей, індивідуальних особливостей споживача, даних клінічної ефективності, безпеки і результатів фармакоекономічного аналізу;
 •  надавати фармацевтичну опіку при відпуску лікарських засобів для своєчасного виявлення і лікування захворювань з метою профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань;
 • здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, оцінювати та встановлювати прояви побічних реакцій та/або відсутності ефективності лікарських засобів у споживачів, надавати отриману інформацію до державного органу фармаконагляду.

Програма циклу:

 • Клінічна фармакологія, клінічна фармація та фармацевтична опіка з основами клінічної медицини
 • Управління та економіка фармації 
 • Фармацевтична технологія
 • Якість, стандартизація  та сертифікація лікарських засобів
 • Фармація в умовах надзвичайних станів

Контролюючі заходи – базовий, поточний контроль та тестовий іспит. Успішне складання комп’ютерного іспиту передбачає 60 % правильних відповідей.

Після успішного закінчення спеціалізації проводиться атестація.