Інтернатура є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників фармацевтичних ВНЗ ІІІ–ІV рiвнiв акредитації, після закінчення якої їм присвоюється квалiфiкацiя провізора зi спецiальностi «Загальна  фармація», клiнiчного провізора зi спецiальностi «Клiнiчна фармацiя» та видається вiдповiдний сертифікат. Без наявності такого документа випускник ВНЗ не має права на самостійну провiзорську дiяльнiсть.

Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Мiнiстрiв України №96 вiд 27.02.1992 р. «Про зміни в органiзацiї спецiалiзацiї (інтернатури) випускників медичних і  фармацевтичних iнститутiв, медичних факультетів університетів», «Положенням про первинну спецiалiзацiю (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України», затверджених Наказом МОЗ України №291 вiд 19.09.1996 р., «Переліком спеціальностей та строками навчання в iнтернатурi випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, медичних факультетів унiверситетiв», затвердженого Наказом МОЗ України № 81 вiд 09.03.2005 р. 

Випускники спеціальностей напряму «Фармація» («Фармація», «Клiнiчна фармацiя», «Технологія парфумерно-косметичних засобів») можуть поєднати навчання в iнтернатурi та магiстратурi за різними спеціальностями.

Матеріали для провізорів-інтернів під час проходження стажування:

План і програма стажування

Індивідуальний план провізора-інтерна

Щоденник інтерна

ІНТЕРНАТУРА

* для випускників, які навчалися за денною формою навчання – з 01 серпня; для випускників, які навчалися за заочною формою навчання – з 01 березня.

** для випускників, які навчалися за денною формою навчання – з 01 березня; для випускників, які навчалися за заочною формою навчання – з 01 жовтня.