Невід’ємною частиною безперервної підготовки спеціалістів фармації в Україні є післядипломне навчання, першочерговим завданням якого є формування висококваліфікованих фахівців з широким світоглядом, поглибленими фундаментальними знаннями, здатними компетентно й відповідально виконувати посадові обов’язки, впроваджувати у професійну діяльність вимоги належних практик, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Цю відповідальну функцію в НФаУ призваний виконувати структурний підрозділ – Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ), підвалини якого започатковані ще в 1983 році, коли в структурі Харківського фармацевтичного інституту було створено факультет удосконалення провізорів (ФУП) з обсягом навчання 500 слухачів щороку.


ІСТОРІЯ ІПКСФ
Значна роль у створенні та становленні факультету належить його першому декану – доктору фармацевтичних наук, професору Івану Матвійовичу Перцеву, який очолював факультет з 1984 р. до 1992 р. Було організовано три кафедри з відповідними курсами (кафедра організації та економіки фармації, яку очолив професор В. М. Толочко; технології ліків з курсом фармакології, яку очолив професор І. М. Перцев, та фармацевтичної хімії з курсом фармакогнозії на чолі з доцентом В. В. Друговіною, згодом професором В. В. Болотовим.

Було створено навчально-методичну та матеріально-технічну бази для забезпечення навчального процесу. Основним напрямком роботи факультету стала післядипломна підготовка спеціалістів шляхом проведення циклів тематичного удосконалення та післядипломної спеціалізації.

Минав час, потреби практичної фармації зумовлювали появу нових акцентів професійної діяльності фармацевтичних працівників. Відповідно до українського законодавства та реформи вищої медичної освіти відбувалися кардинальні зміни у системі післядипломної підготовки провізорів. Починаючи з 1992 року визначилися два нових напрями – інтернатура та підготовка спеціалістів фармацевтичної галузі на передатестаційних циклах, а з 1996 року – післядипломна підготовка професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. 

У 1993 році відповідно до Постанови КМУ від 27.01.1993 р. № 59 «Про створення Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації» та однойменного наказу МОЗ України від 05.03.1993 р. № 39 на базі об’єднання факультетів удосконалення провізорів Української фармацевтичної академії і Харківського інституту удосконалення лікарів було засновано ІПКСФ у складі УкрФА з ліцензованим середньомісячним обсягом прийому 100 осіб. Інститут очолювали доктор фармацевтичних наук, професор Валентин Михайлович Толочко (1993-2002), доктор фармацевтичних наук, професор Пімінов Олександр Фомич (2002-2019). З березня 2019 р. директором Інституту призначено доктора фармацевтичних наук, професора Галій Ларису Віталіївну.

ІПКСФ НФаУ є провідним навчальним закладом України з питань післядипломної фармацевтичної освіти. ІПКСФ повністю забезпечує потреби у безперервній післядипломній освіті спеціалістів фармацевтичної галузі України, починаючи з їх первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищої ланки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників.