Мета курсу:

формування у викладача компетентностей, необхідних для розробки та супроводу дистанційного курсу, створення контенту електронних курсів.

Очікувані результати навчання:

Після завершення навчання ви будете готові: 

 • розуміти правила і форми організації освітнього процесу закладу вищої освіти; вимоги внутрішньої системи забезпечення якості, стратегію розвитку закладу вищої освіти та здійснювати професійну діяльність
 • розуміти методику аналізу, оцінки та синтезу інформації; здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
 • розуміти вимоги до структури та змісту силабусу (робочої програми) навчальної дисципліни, вимоги та підходи до розроблення навчальних і методичних матеріалів, створювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу
 • розуміти сучасні методи і технології викладання, що можуть використовуватися для відповідної навчальної дисципліни, аналізувати і вдосконалювати власні методи викладання
  • розуміти методи і способи організації індивідуальної та групової роботи студентів під час навчання, організовувати індивідуальну та групову роботу студентів з використанням методів і способів, які дозволять розвивати їхні здібності та враховувати психологічні особливості під час навчання
  • розуміти особливості організації освітнього процесу для різних форм здобуття вищої освіти, адаптувати викладання навчальної дисципліни відповідно до форми здобуття вищої освіти
  • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології навчання, розробляти дистанційний курс
 • розуміти методи і правила дотримання академічної доброчесності; формувати у студента навички етичної та соціально відповідальної поведінки; контролювати дотримання вимог і правил академічної доброчесності студентами під час проведення оцінювання результатів навчання
  • розуміти методи розроблення критеріїв, методи і технології оцінювання результатів навчання; визначати цілі оцінювання, розробляти критерії та обирати інструменти оцінювання відповідно до цілей оцінювання і специфіки навчальної дисципліни, її окремих складників
 • розуміти таксономію Блума та ін., аналізувати і обговорювати зі студентами обсяг і характер здобутих ними результатів навчання з дисципліни або її складників за результатами оцінювання

Теми:

 1. Організація дистанційного навчання в НфаУ. Система управління навчанням та контентом LMS Moodle.
 2. Принципи реєстрації на сайті дистанційного навчання НФаУ та розподілення прав доступу до інформації. 
 3. Робота с групами в LMS Moodle.
 4. Основні вимоги до структури дистанційного курсу.
 5. Ресурси та інтерактивні елементи в LMS Moodle. 
 6. Засоби комунікацій системи. 
 7. Використання прав на цифрову інформацію та плагіат.
 8. Структура та дизайн мультимедійної презентації.
 9. Організація та проведення занять у відео-режимі.
 10. Онлайн тестування на сайті pharmel.kharkiv.edu та tests.
 11. Створення системи оцінювання курсу. 
 12. Інструменти Google для змішаного навчання.

Обсяг та тривалість курсу:

150 годин (5 кредитів ECTS; 12 тижнів)