Мета курсу:

формування у викладача ЗВО компетентностей, необхідних для організації ефективного дистанційного навчання здобувачів освіти, створення контенту електронних курсів

Програмні результати навчання:

 • розуміти правила і форми організації освітнього процесу закладу вищої освіти; вимоги внутрішньої системи забезпечення якості, стратегію розвитку закладу вищої освіти та здійснювати професійну діяльність
 • розуміти методику аналізу, оцінки та синтезу інформації; здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
 • розуміти вимоги до структури та змісту силабусу (робочої програми) навчальної дисципліни, вимоги та підходи до розроблення навчальних і методичних матеріалів, створювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу
 • розуміти сучасні методи і технології викладання, що можуть використовуватися для відповідної навчальної дисципліни, аналізувати і вдосконалювати власні методи викладання
 • розуміти методи і способи організації індивідуальної та групової роботи студентів під час навчання, організовувати індивідуальну та групову роботу студентів з використанням методів і способів, які дозволять розвивати їхні здібності та враховувати психологічні особливості під час навчання
 • розуміти особливості організації освітнього процесу для різних форм здобуття вищої освіти, адаптувати викладання навчальної дисципліни відповідно до форми здобуття вищої освіти
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології навчання, розробляти дистанційний курс
 • розуміти методи і правила дотримання академічної доброчесності; формувати у студента навички етичної та соціально відповідальної поведінки; контролювати дотримання вимог і правил академічної доброчесності студентами під час проведення оцінювання результатів навчання
 • розуміти методи розроблення критеріїв, методи і технології оцінювання результатів навчання; визначати цілі оцінювання, розробляти критерії та обирати інструменти оцінювання відповідно до цілей оцінювання і специфіки навчальної дисципліни, її окремих складників
 • розуміти таксономію Блума та ін., аналізувати і обговорювати зі студентами обсяг і характер здобутих ними результатів навчання з дисципліни або її складників за результатами оцінювання
 •  
 •  

Теми:

 1. Університет – дистанційна освіта on-line: нормативні вимоги до створення дистанційних курсів в НФаУ
 2. LMS Moodle: інтерфейс дистанційного курсу (ресурси, діяльності)
 3. Створення тестів та налаштування системи оцінювання в LMS Moodle
 4. Компетентнісний підхід в LMS Moodle. Забезпечення якості у дистанційному навчання
 5. Ефективні методики дистанційного навчання
 6. Засоби організації занять у відеорежимі
 7. Оn-line інструменти візуалізації. Інтерактивна інфографіка
 8. Візуальний дизайн в дистанційній освіті
 9. Розробка мультимедійного контенту. Вимоги до презентацій
 10. Сучасні психологічні прийоми супроводження дистанційних курсів

Обсяг та тривалість курсу:

150 годин (5 кредитів ECTS; 12 тижнів)