ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС:

Мета курсу:

систематизація знань та формування умінь, навичок щодо упровадження сучасних педагогічних технологій у закладах освіти

 

Програмні результати навчання:

 • критично осмислювати основні концепції інноваційної освіти для вирішення педагогічних завдань, формулювати обґрунтовані судження і пропозиції з фахових питань  
 • володіти внутрішньою мотивацією та проявляти здатність до власного професійного розвитку і професійної саморефлексії, визначати основні умови збереження емоційного здоров’я викладача; володіти сучасними техніками і прийомами стабілізації емоційного стану
 • розуміти сучасні методи і технології викладання, що можуть використовуватися для відповідної навчальної дисципліни, аналізувати і вдосконалювати власні методи викладання
 • розуміти методи і способи організації індивідуальної та групової роботи студентів під час навчання, організовувати індивідуальну та групову роботу студентів з використанням методів і способів, які дозволять розвивати їхні здібності та враховувати психологічні особливості під час навчання
 • обирати види навчальних занять, що забезпечують найкраще засвоєння студентами навчальної дисципліни
 • розуміти особливості організації освітнього процесу для різних форм здобуття вищої освіти, адаптувати викладання навчальної дисципліни відповідно до форми здобуття вищої освіти
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології навчання
 • викладати із застосуванням сучасних і ефективних методів і технологій викладання
 • розуміти методи і способи ефективної комунікації
 • розуміти методи здійснення індивідуального супроводу, наставництва, менторства; взаємодіяти зі студентами на засадах партнерства та взаємоповаги
 • розуміти методологію і методи реалізації дослідницьких/творчих проєктів, обґрунтовувати дослідницький/творчий проєкт, його цілі та завдання; планувати дослідницький/творчий проєкт, визначати етапи його виконання, необхідні ресурси та очікувані результати

 

Теми:

 1. Сучасні педагогічні технології
 2. Інформаційно-комунікаційні технології навчання
 3. Кейс-технології
 4. Розробка мультимедійного контенту. Вимоги до створення презентацій
 5. Технологія формування критичного мислення в освітньому процесі ЗВО
 6. Технологія групової навчальної діяльності
 7. Ігрові технології навчання 
 8. Додатки та платформи для змішаного та дистанційного навчання
 9. Особливості професійної та міжособистісної комунікації тьютора
 10. Здоров’язберігаючі технології в освіті
 11. Особистісно-орієнтована технологія навчання
 12. Технологія проблемного навчання 

Обсяг та тривалість курсу:

150 годин (5 кредитів ECTS; 4 тижні) зі стажуванням

75 годин (2,5 кредити ECTS; 2 тижні) без стажування